POLICY GDPR
LB-Ljudmontage

1. Syfte

Syftet med den här policyn är att förklara hur LB-Ljudmontage behandlar dina/era personuppgifter, vilka som
har tillgång till dessa, hur vi samlar in och på vilket sätt vi använder dem till och under vilka förutsättningar.
Policyn utgår från gällande dataskyddslagstiftning angående dina/era rättigheter och din/er integritet.
Du/Ni kan alltid kontakta LB-Ljudmontage gällande frågor kring integritets och dataskydd genom att skicka ett
e-postmeddelande info(AT)lb-ljudmontage.se eller ta kontakt på annat lämpligt sätt.

2. Insamling och behandling av personuppgifter
LB-Ljudmontage samlar in och behandlar personuppgifter endast om det är tillåtet enligt lag.
Insamling av personuppgifter kan ske för att kunna utföra någon av våra tjänster som kräver kontaktuppgifter
för fullföljande av någon av våra tjänster.
Vi samlar in kontaktuppgifter i form av samarbetspartners i ett register som vår kund eller vår underleverantör.
När det enligt lag krävs att samtycke ska finnas inhämtas samtycke från er innan behandling sker.
Det gör vi genom att låta er lämna uttryckligt samtycke i de fall behandlingen grundas på samtycke.
Ni har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke.
Vi kommer då inte längre att behandla era personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte
behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag.
Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till er.

Vi får tillgång till era personuppgifter på följande sätt:
   Uppgifter som ni tillhandahåller oss när ni kontaktar oss
   Uppgifter som vi får för att nyttja våra tjänster
   Uppgifter som vi får vid utökad kontakt

3. Riktlinjer Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund och för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag eller
som är relevanta för det ändamål som beskrivs i de särskilda villkoren för varje tjänst och i denna Integritetspolicy.
Personuppgifterna vi behandlar:
   Namn
   Adress
   E-postadress
   Telefonnummer
   Titel
   Uppgifter som ni registrerar självmant och frivilligt uppger
   Företagsnamn/kundnummer i förekommande fall

4. Ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter
LB-Ljudmontage samlar in och behandlar ovan nämnda personuppgifter.
Vilka personuppgifter som samlas in och hur de samlas in beror på vilka tjänster ni använder.
Information vi inhämtar används för att LB-Ljudmontage ska kunna fullfölja sin del av ingångna avtal.
LB-Ljudmontage använder personuppgifter för att:
   fullfölja våra förpliktelser mot er enligt avtal och lag eller som är relevanta när ni nyttjar någon av våra tjänster
   administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla våra tjänster
   bearbeta bokningar och beställningar av våra tjänster
   kunna kontakta er via t.ex. e-post, telefon, SMS eller andra mobila eller digitala applikationer för att hantera
    ärenden, avisera status i ett pågående ärende, avisera information om leveransstatus eller information som hör
    till någon av de tjänster som vi erbjuder
   kunna kontakta er i händelse av problem med utförandet av våra tjänster
   kunna analysera och förbättra kvaliteten och upplevelsen av våra tjänster
   kunna skicka erbjudande/uppdateringar som passar er som användare av våra tjänster
   marknadsföra/uppdatera tjänster och produkter

Ni har rätt att när som helst begära att vi ska ta bort era personuppgifter eller återkalla samtycke till detta.
Detta sker genom att kontakta oss på info(AT)lb-ljudmontage.se eller annat lämpligt sätt.

5. När lämnar vi ut personuppgifter
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut era personuppgifter till tredje part om ni inte har samtyckt till det eller
om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.
I de fall behov finns att lämna ut personuppgifter kontaktas ni för medgivande till detta på ett betryggande sätt.
LB-Ljudmontage kan lämna ut personuppgifter till tredje man, såsom t.ex. polis eller annan myndighet,
om det rör utredning av brott eller om LB-Ljudmontage annars är skyldigt att lämna ut sådan uppgift med stöd
av lag eller myndighetsbeslut.
Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

6. Ändra, radera och granska dina personuppgifter
LB-Ljudmontage har tydliga riktlinjer för behandling av personuppgifter och definierar de ändamål för hur
vi ska använda personuppgifter enligt upprättat behandlingsregister.
Om era personuppgifter ändras åligger det er att informera LB-Ljudmontage om detta genom att sända ett
meddelande till info(AT)lb-ljudmontage.se eller på annat lämpligt sätt.
LB-Ljudmontage ansvarar inte för problem som uppstår som en följd av att personuppgifter är gamla eller
felaktiga om ni underlåtit att informera oss om ändringen.
LB-Ljudmontage gallrar personuppgifter i enlighet med tillämplig lag.
Det innebär t.ex. att vi raderar eller avidentifierar personuppgifter när ändamålet för behandlingen av
personuppgifterna inte längre föreligger eller behövs enligt gällande lagkrav.

Policy uppdaterad: 2019-09-11